ข้อกำหนดการใช้งาน

SHOBCHAT.COM

ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นใดภายใต้ SHOBCHAT.COM (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) ผู้ใช้บริการ SHOBCHAT.COM ทุกท่านรับทราบว่า ทันทีที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการต่างๆ ของ SHOBCHAT.COM ไม่ว่าโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นในอนาคต ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของ SHOBCHAT.COM ดังต่อไปนี้ทุกประการโดยเคร่งครัด

การใช้บริการ

1.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านยังตกลงด้วยว่า

1.1.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด แสดงข้อความ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา ซอฟต์แวร์ เสียง ดนตรี ภาพถ่าย กราฟิก รูปภาพ ภาพ วีดีโอ หรือเครื่องมือหรืองานใด (“เนื้อหา”) ที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SHOBCHAT.COM ก่อนล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหา ภาพโป๊เปลือย กิจกรรมทางเพศ เนื้อหาที่แสดง ส่งเสริม หรือข่มขู่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ การกระทำชำเรา หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และการขายบริการทางเพศ

(ข) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามก อนาจาร หยาบคาย ให้ร้าย เป็นเท็จ ยุยง ไม่เหมาะสม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นที่นำไปสู่เนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว

(ค) ท่านจะไม่เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ การหาเงิน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง จัดหา รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ หรือการทำธุรกรรม การค้าขาย หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน

(ง) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาในลักษณะข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือโจมตีผู้อื่น

(จ) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือกระทำการในลักษณะของการเป็นผู้ดำเนินการหรือดูแลเว็บไซต์

(ฉ) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และราชวงศ์ของประเทศไทยหรือของประเทศอื่น และไม่แสดง โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ การเมือง หรือปมด้อยของบุคคลใด หรืออาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย การแบ่งแยก ความขัดแย้ง หรือการทะเลาะวิวาท

(ช) ท่านจะไม่โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นแบบซ้ำๆ ไม่ว่าจะบนเนื้อหาเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม

1.1.2 ท่านจะต้องไม่กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

1.1.3 ท่านต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้รวมทั้งท่านต้องไม่ใช้บริการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรืออันตรายต่อ SHOBCHAT.COM หรือผู้อื่น และต้องไม่ขัดขวาง แทรกแซงหรือรบกวนการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น ท่านต้องไม่พยายามที่จะกระทำการใดเพื่อเข้าไปในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SHOBCHAT.COM ก่อน

1.1.4 ท่านจะไม่ส่ง หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีไวรัส อีเมล์ขยะ (spam) หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือที่บุคคลอื่นไม่ต้องการ

1.2 SHOBCHAT.COM สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา หยุด ระงับ หรือไม่ให้ใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

1.3 หาก SHOBCHAT.COM ทราบหรือได้รับแจ้งว่า ท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ SHOBCHAT.COM สงวนสิทธิที่จะ แต่ไม่จำต้องหรือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการหยุด ระงับ หรือไม่ให้บริการแก่ท่านต่อไป ยกเลิกมิให้ท่านเข้าสู่หรือใช้บริการ ยกเลิกสมาชิกภาพของท่าน เอาออกหรือลบเนื้อหาที่ SHOBCHAT.COM เห็นว่าอาจทำให้เกิดปัญหาออกไปหรือที่ SHOBCHAT.COM ไม่อาจยอมรับได้ ยกเลิกบัญชีของท่าน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SHOBCHAT.COM ให้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย และ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่ SHOBCHAT.COM เห็นสมควรได้ทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

2. พอยน์ท คะแนน (Points) และ บาท฿ ยอดเงิน ใน SHOBCHAT.COM

2.1 ผู้ใช้จะได้รับพอยน์ท คะแนน (Points) และบาท฿ ยอดเงิน ตามที่ SHOBCHAT.COM กำหนด เช่น การซื้อในระบบการให้บริการ การเสนอให้เป็นการพิเศษ และวิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่ SHOBCHAT.COM กำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าเงิน วิธีการชำระเงิน ระยะเวลาการใช้ และเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการได้รับพอยน์ท คะแนน (Points) และบาท฿ จะถูกกำหนดและแสดงอยู่บนเว็ปไซต์ของ SHOBCHAT.COM

2.2 พอยน์ท คะแนน (Points) และบาท฿ นั้นไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับสิทธิใดๆ นอกเหนือไปจากสิทธิในการใช้บริการต่างๆ หรือคอนเทนต์ฯ ในบริการที่ต้องมีการชำระเงินตามที่ SHOBCHAT.COM กำหนด และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ ได้ SHOBCHT.COM จะเป็นผู้กำหนดจำนวนพอยน์ท คะแนน (Points) และบาท฿ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการใช้บริการหรือคอนเทนต์ฯ ที่ต้องมีการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ ของการใช้พอยน์ท คะแนน (Points) และบาท฿ ยอดเงิน ซึ่งรายละเอีดยดังกล่าวจะแสดงไว้ในระบบการให้บริการ หรือบนเว็ปไซต์ของ SHOBCHAT.COM

2.3 จะไม่มีการคืนพอยน์ท คะแนน (Points) และบาท฿ ไม่ในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม บาท฿ที่ผู้ใช้ได้มาจากข้อเสนอพิเศษ และวิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อย่างไรก็ตาม

2.4 พอยน์ท คะแนน (Points) และบาท฿ สามารถใช้ได้ในบัญชี SHOBCHAT.COM ที่ทำการแลกหรือซื้อพอยน์ท คะแนน (Points) และบาท฿ นั้นเท่านั้น พอยน์ท คะแนน (Points) และบาท฿ นั้นไม่สามารถโอนสิทธิหรือโอนไปยังบัญชีอื่น หรือทำการจำหน่ายได้

2.5 บาท฿ สามารถโอนไปยังปลายทาง สมาชิกในSHOBCHAT.COM เดียวกันนั้นได้ ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบาท฿ ที่จัดให้บนปลายทางซึ่งมีระบบปฏิบัติการไม่เหมือนกันอาจไม่สามารถนำมารวมหรือยกยอดบาท฿ ได้ เนื่องจากประเภทของบาท฿ นั้นมีความแตกต่างกัน แม้บาท฿ ดังกล่าวจะถูกจัดประเภทให้อยู่ภายใต้ชื่อเดียวกันก็ตาม

3. การจำกัดความรับผิด

3.1 ข้อมูลและเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ของ SHOBCHAT.COM เป็นข้อมูลที่ถูกเผยแพร่โดยสาธารณชน และเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ข้อมูล เนื้อหา หรือคำแนะนำต่างๆ ที่เขียนในบอร์ดหรือปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดบนเว็บไซต์ของ SHOBCHAT.COM ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ไม่ใช่ความคิดเห็นของ SHOBCHAT.COM และไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจาก SHOBCHAT.COM อาจจะไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้ใช้บริการได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรใช้วิจารณญาณในการใช้ หรือเชื่อถือข้อมูลและเนื้อหาเหล่านั้น การตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง

3.2 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมรับเอาความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเว็บไซด์นี้ โดย SHOBCHAT.COM ไม่ขอรับประกันว่า การให้บริการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามความพอใจของผู้ใช้บริการ หรือปราศจากข้อผิดพลาด

3.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องการชดใช้หรือค่าเสียหายใดๆ กับทีมงานทั้งหมดของ SHOBCHAT.COM ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น ความรับผิดชอบต่อการใช้ อ้างอิง และเชื่อในข้อมูลและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว

3.4 SHOBCHAT.COM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ อ้างอิง หรือเชื่อถือในข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

3.5 นอกจากข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายต่างๆ เช่น พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่าน) , เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (คลิ๊กอ่าน)

SHOBCHAT.COM ไม่มีนโยบายรับผิดชอบในการกระทำของสมาชิกและผู้ใช้บริการทุกท่านที่กระทำความผิด ต่อกฏหมาย พรบ. คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย

3. การติดต่อกับ SHOBCHAT.COM

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงและนโยบายฉบับนี้ SHOBCHAT.COM ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ SHOBCHAT.COM ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ SHOBCHAT.COM ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

E-Mail: shobchatdotcom@gmail.com

4. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการบริการของ SHOBCHAT.COM ท่านตกลงใช้กฎหมายไทย และศาลไทยในการระงับข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง และข้อเรียกร้องนั้น

ลงไว้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563