นโยบายความเป็นส่วนตัว

SHOBCHAT.COM

เป็นเว็บไซต์ "ผู้ให้บริการ" ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล สนทนา หรือความคิดเห็นด้านต่างๆ ระหว่างผู้ใช้บริการ สาธารณชน ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” โดยที่ SHOBCHAT.COM ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ และมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่อทางออนไลน์เข้ามายังเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยที่สุด SHOBCHAT.COM จึงได้จัดทำข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการที่เป็นข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคล เช่น ชื่อและนามสกุลที่แท้จริง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของ SHOBCHAT.COM และได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบของ SHOBCHAT.COM และรวมถึงผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของ SHOBCHAT.COM โดยไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิกในระบบของ SHOBCHAT.COM ด้วยเช่นกัน

2. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมาทางเว็บไซต์ของ SHOBCHAT.COM ถือว่าผู้ใช้บริการรับรองและให้ความยินยอมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเป็นสมาชิก เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และเพื่อใช้แจ้งข่าวสารต่างๆ SHOBCHAT.COM จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น. ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

3.2 ในกรณีที่ท่าน ลงทะเบียนสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในระบบของเว็บไซต์ SHOBCHAT.COM จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ อายุ ความชอบ ความสนใจ เป็นต้น. เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถค้นหาและสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกมากขึ้น

3.3 นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น SHOBCHAT.COM จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

3.4 ในกรณีที่สมาชิกของ SHOBCHAT.COM ได้ทำการส่งจดหมายอีเมลคำเชิญผ่านระบบการเชิญอัตโนมัติ เพื่อเชิญชวนเพื่อนให้สมัครเป็นสมาชิก SHOBCHAT.COM จะทำการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการส่งคำเชิญ เช่น ที่อยู่อีเมล์ และส่งจดหมายเตือนการเชิญเข้าร่วม นอกจากนี้ SHOBCHAT.COM อาจจะส่งอีเมล์เชิญเพื่อนของสมาชิกให้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ SHOBCHAT.COM อาจจะทำเพิ่มชื่อสมาชิกที่ผู้ตอบรับ ในรายชื่อเพื่อนของสมาชิกที่ส่งจดหมายเชิญ

3.5 สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี SHOBCHAT.COM หวังว่าผู้ปกครองจะได้รับทราบถึงการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบของ SHOBCHAT.COM นี้ด้วย ผู้ปกครองของผู้ใช้บริการที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับทราบถึงการลงทะเบียนเป็นสมาชิกและหากผู้ใช้บริการดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจไม่เหมาะสม ในระบบของ SHOBCHAT.COM ท่านสามารถทำการแจ้งกลับมายัง SHOBCHAT.COM เพื่อทำการลบหรือแก้ไขข้อมูลที่ท่านไม่ต้องการแสดงออกได้

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 SHOBCHAT.COM จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นของสมาชิก เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ให้บริการ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือกิจกรรมของ SHOBCHAT.COM รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อกิจการเท่านั้น

4.2 SHOBCHAT.COM จะทำการเผยแพร่ รูปภาพรวมทั้งข้อมูลบางส่วนของสมาชิก บนเว็บไซต์ให้สมาชิกและผู้เข้าชมเว็บไซต์คนอื่นๆ ได้รู้จัก เพื่อความสะดวกในการติดต่อกันภายในเครือข่ายของชุมชนออนไลน์ นอกจากนี้ อีเมล์ของท่านอาจจะถูกนำมาใช้ในการ ส่งแจ้งยืนยันที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ เพื่อจุดประสงค์ของการเชิญบุคคลอื่นมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ SHOBCHAT.COM เพื่อเพิ่มสมาชิกของเครือข่าย

4.3 SHOBCHAT.COM ขอรับรองว่า จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไว้เป็นความลับ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ SHOBCHAT.COM ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 และข้อ 4.2 และเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสมาชิก หรือมีกรณีที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4.4 เงื่อนไขในข้อ 4.3 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลจะไม่นำมาปรับใช้ ได้แก่กรณีต่อไปนี้ (1) กรณีของกระบวนการทางกฎหมาย หรือกรณีที่มีหมายศาลให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือ (2) เพื่อให้เป็นตามข้อตกลงการใช้บริการเพื่อปกป้องสิทธิของ SHOBCHAT.COM หรือเพื่อเป็นการพิสูจน์หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือเพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (3) เพื่อปกป้องสิทธิหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

4.5 กรณีที่ SHOBCHAT.COM ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ SHOBCHAT.COM เป็นต้น SHOBCHAT.COM จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมของ SHOBCHAT.COM

4.6 กรณีที่ SHOBCHAT.COM ใช้บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการด้านการโฆษณา เมื่อสมาชิกเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ เช่น เวลาที่เข้าสู่ระบบ IP Address หรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อจัดหาโฆษณาบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจอยู่ในความสนใจของสมาชิก

4.7 SHOBCHAT.COM สงวนสิทธิในการดำเนินการลบ ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ โดยการ log in เข้าไปปรับข้อมูลดังกล่าว

5. การใช้คุกกี้

5.1 “คุกกี้” คือ หน่วยข้อมูลย่อยที่ SHOBCHAT.COM ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ "คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์ SHOBCHAT.COM สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ "คุกกี้" นั้นทำงานอีกต่อไป

5.2 หากท่านเลือกใช้ "คุกกี้" แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม แต่ “คุกกี้” จะไม่สามารถที่ดึงข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออีเมล์ของคุณได้

5.3 ทั้งนี้ SHOBCHAT.COM จะนำข้อมูลที่ "คุกกี้" ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นและเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ SHOBCHAT.COM ต่อไป SHOBCHAT.COM จะไม่นำ "คุกกี้" มาใช้เพื่อแกะรอยตัวเลือกสำหรับเนื้อหาของท่าน

5.4 ท่านอาจตั้งโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ของท่านให้แจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้ หรือเมื่อมีการส่งคุกกี้ หรือจะทำการปฏิเสธเลิกรับคุกกี้ก็ได้ หากท่านเลือกทำการปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด อาจทำให้พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ทำงานได้ไม่ถูกต้อง

6. ความปลอดภัยและการรักษาความลับ

6.1 สมาชิกของ SHOBCHAT.COM จะได้รับความปลอดภัยโดยการใช้ระบบการตั้งรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้นเอง SHOBCHAT.COM จะดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไปเปิดเผยที่อื่นๆ

6.2 SHOBCHAT.COM จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้เฉพาะพนักงานและบุคคลภายนอกที่ SHOBCHAT.COM พิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลที่จำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำงานตามหน้าที่เท่านั้น

6.3 SHOBCHAT.COM ขอแนะนำให้สมาชิกใช้ความระมัดดระวังในการเขียนข้อความลงในเว็บไซต์นี้ จดหมายข่าว บล็อก ข้อความในบอร์ดหน้ากระดาน และวงสนทนาของคุณ เนื่องด้วยเป็นข้อความที่คนทั่วไปสามารถเข้าไปอ่านได้ และเป็นช่องทางที่สมาชิกอื่นจะรู้จักและติดต่อไปหาท่าน

6.4 อย่างไรก็ตาม SHOBCHAT.COM อาจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิกได้เต็มที่ ไม่ว่าจะอาจจะด้วยเหตุผลทางเทคนิคหรือปัจจัยอื่นๆ อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับข้อมูลของสมาชิกได้

7. การเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ

7.1 SHOBCHAT.COM สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือตำแหน่งอื่นได้ โดยที่การจัดหาลิงก์ดังกล่าว มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับรองเว็บไซต์อื่นหรือตำแหน่งอื่นนั้นๆ แต่อย่างใด

7.2 กรณีที่ท่านได้เข้าชมเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ SHOBCHAT.COM ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะไม่สามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์อื่น

7.3 SHOBCHAT.COM ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

8. การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

SHOBCHAT.COM อาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์ หรือแก้ไขข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั้นๆ ดังนั้น SHOBCHAT.COM จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ SHOBCHAT.COM

9. การจำกัดความรับผิด

9.1 ข้อมูลและเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ของ SHOBCHAT.COM เป็นข้อมูลที่ถูกเผยแพร่โดยสาธารณชน และเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ข้อมูล เนื้อหา หรือคำแนะนำต่างๆ ที่เขียนในบอร์ดหรือปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดบนเว็บไซต์ของ SHOBCHAT.COM ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ไม่ใช่ความคิดเห็นของ SHOBCHAT.COM และไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจาก SHOBCHAT.COM อาจจะไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้ใช้บริการได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรใช้วิจารณญาณในการใช้ หรือเชื่อถือข้อมูลและเนื้อหาเหล่านั้น การตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง

9.2 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมรับเอาความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเว็บไซด์นี้ โดย SHOBCHAT.COM ไม่ขอรับประกันว่า การให้บริการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามความพอใจของผู้ใช้บริการ หรือปราศจากข้อผิดพลาด

9.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องการชดใช้หรือค่าเสียหายใดๆ กับทีมงานทั้งหมดของ SHOBCHAT.COM ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น ความรับผิดชอบต่อการใช้ อ้างอิง และเชื่อในข้อมูลและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว

9.4 SHOBCHAT.COM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ อ้างอิง หรือเชื่อถือในข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

9.5 นอกจากข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายต่างๆ เช่น พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่าน) , เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (คลิ๊กอ่าน)

SHOBCHAT.COM ไม่มีนโยบายรับผิดชอบในการกระทำของสมาชิกและผู้ใช้บริการทุกท่านที่กระทำความผิด ต่อกฏหมาย พรบ. คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย

10. การติดต่อกับ SHOBCHAT.COM

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงและนโยบายฉบับนี้ SHOBCHAT.COM ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ SHOBCHAT.COM ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ SHOBCHAT.COM ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

E-Mail: shobchatdotcom@gmail.com

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการบริการของ SHOBCHAT.COM ท่านตกลงใช้กฎหมายไทย และศาลไทยในการระงับข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง และข้อเรียกร้องนั้น

ลงไว้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563